LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Chế tạo, lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp, nông ngư nghiệp…

Lắp đặt hệ thống điện, cấp, thoát nước và các hệ thống khác

Sửa chữa máy móc, thiết bị, điện …

Kinh doanh vật tư sắt, thép, thiết bị chuyên ngành…

DỰ ÁN THỰC HIỆNXem tất cả